ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑.  พื้นที่บริการ
                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู รับนักเรียนในเขต ๗ จังหวัด คือหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย และบึงกาฬ
         
          ๒.  จำนวนนักเรียนที่จะรับ
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                  จำนวน  ๑๐๘  คน
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                  จำนวน  ๑๐๒  คน
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ๑ ห้องเรียนจำนวน ๓๐ คน
                    - ห้องเรียนทั่วไป  สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ๒ ห้องเรียน          จำนวน    ๗๒  คน
          การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูมีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้
          ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
                    ๑.๑) รับนักเรียนในทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๒๐ (ไม่รวมจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน)
                    ๑.๒) รับนักเรียนในทุกอำเภอในจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ร้อยละ ๒๐
                    ๑.๓) รับนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ ๒๐
๑.๔) รับนักเรียนจากบุตรทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยละ ๕
                    ๑.๕) รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา  ร้อยละ ๕
๑.๖) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก  ร้อยละ ๓๐
          หมายเหตุ  หากนักเรียนในข้อ ๑.๑ – ๑.๖ มีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด จะนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียน
                       ทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ
 
 
 
          ๒)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET  คุณความดี   เป็นต้น เปิดรับนักเรียนทั่วไป ทั้งนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น            ที่มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด
 
          ๓.  คุณสมบัติ
                    ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕             ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
                              ๓.๑.๓ เป็นโสด
                              ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                              ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
                              ๓.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
                    ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
                    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Gifted)
๓.๒.๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ               หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
                              ๓.๒.๓ เป็นโสด
                              ๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                              ๓.๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
                              ๓.๒.๖ มีความตั้งใจจริงเข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
                               ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
                    ห้องเรียนทั่วไป  สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ               หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
                              ๓.๑.๓ เป็นโสด
                              ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
                              ๓.๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
                              ๓.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
 
          ๔.  กำหนดวันและเวลา
รอบที่ ๑
๑.     รับสมัคร                              ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ
๒.  สอบคัดเลือก                          วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก        วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.  รายงานตัวและมอบตัว              วันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รอบที่ ๒
๑.   รับสมัคร                              ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ
๒.   สอบคัดเลือก                          วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓.   ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1801 ครั้ง